รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 18 ตุลาคม  2561