รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 19 ตุลาคม  2561