สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 22 ธันวาคม 2561