สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 23 ธันวาคม 2561