สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 24 ธันวาคม 2561