สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 26 ธันวาคม 2561