สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 27 ธันวาคม 2561