สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 28 ธันวาคม 2561