- สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 1  (ระหว่างวันที่ 1 – 5 มกราคม  2561 )