สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่  13 - 19  มกราคม  2561)