สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 4 (ระหว่างวันที่  20 - 26 มกราคม  2561)