010101010

1  

นางฉัตรสิริ ทับทอง

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

                                                       [หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป]
17  

นายกิติภัทท์  สุจิต

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

[ที่ปรึกษา/ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง]

งานช่วยนักบริหาร/แผนงาน โครงการ/ประชาสัมพันธ์
2

 

 

นางสาวปริศนา  แสงอรุณ

นักจัดการงานทั่วไป

19

 

 

นางสาวประภาพรรณ เนียมสัมฤทธิ์

จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ

ฝ่ายสารบรรณ
6  

 

นางสาวบุษกร กาญจนพิษณุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5  

 

นางสาวปภาวี อรรถสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

18  

 

นางกาญจนา นพศรี

             พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
   
งานพัฒนาบุคลากร
4  

 

นางสาวมณีรัตน์ บุญอุ้ม

นักจัดการงานทั่วไป

   

 

งานทะเบียนพัสดุ
9  

 

นายธีระพล สัมมาชีพ

นักจัดการงานทั่วไป

16  

 

นางสาวพจนีย์ เร่สรา

นักจัดการงานทั่วไป

งานงบประมาณการเงิน
21  

 

นางสาวศุทธินี ชุมแสงศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

3  

 

นางสาวจุฑามาศ สายโกมล

นักจัดการงานทั่วไป

11  

 

นางสาวอุรัสยา แซ่เตีย

จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารทั่วไป

   

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง
7  

 

นางสาวทัศนีย์  สมานอารีย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8  

 

นางสาววัลลภา แก้วมรกต

นักจัดการงานทั่วไป

10  

 

นางสาวพัชรี แก้ววังสัน

เจ้าพนักงานธุรการ

   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
who  

 

นายสรวุฒิ ศรีสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

who  

 

นายสิทธิพร สอนศรี

พนักงานขับรถยนต์

13  

 

นายสุเมธ ปราบพาล

ผู้ช่วยปศุสัตว์

14  

 

นายสมชาย คำสมหมาย

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

15  

 

นายกัมปนาท หัสเหล็ม

จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์

20  

 

นายวีระวุฒิ ทีอุทิศ

จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์

who  


นายประทีป ตาลสุก

จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์

who

 

 

นายเมธี เคียรประเสริฐ

จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์

who  

 

นายสมนึก ขำกล่อม

จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์

who  

 

นายจิราวุฒิ มณฑลจรัส

จ้างเหมางานบริการขับรถยนต์