banner

 

1  

นายแสงชัย  ธิติชาญกมล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

 
2

 

 

นายศิษฎ์ เปรมัษเฐียร

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

3

 

 

นายเขมพรรษ บุญโญ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

4  

 

นางสาววิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

9  

 

นายปวเรศ ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

6  

 

นายอลงกรณ์ ทองตุลำ

พนักงานเก็บเอกสาร บ 2

   

 

5  

 

นางสาวหทัยทิพย์ วรรณกี้

นายสัตวแพทย์

10  

 

นางสาวธมลวรรณ หลวงตระกูล

นายสัตวแพทย์

7  

 

นายศักดิ์ธนา วีระสัย

เจ้าพนักงานสถิติ

11  

 

นายวิษณุ เพชรสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

8  

 

นางสาวนงนุช ศรีหะ

จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ