ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้นศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ