-เรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุลดหย่อนโทษ

-ให้อาหารสัตว์ในบ้านเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ สั่งระงับได้

-ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า

-สำเนาของ Blue Simple Math Teacher Resume 

-หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอกทางสื่อสังคมออนไลน์