-จุลสารงานวินัยประจำเดือนมิถุนายน2563

-โทษของการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

-โทษการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง

-เบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน(เจ้าหน้าที่การเงิน)

-เจ้าหน้าที่เขียนเช็คสั่งจ่ายผิดระเบียบ