(ระว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลาง เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน)

 

1.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ