ส่งรายละเอียดคูณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุ้วชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ

  1. ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ