ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ