ส่งรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam จำนวน 18,750 ขวด

  1. ร่างเอกสารประกวดราคา
  2. ตารางแสดงวงเงินกลาง
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ