ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Training for Trainer การสอบสวนโรคตามหลักการทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามให้มีความรู้ที่ยั่งยืนในด้านระบาดวิทยาและการเป็นวิทยากรในอนาคต โดยมี น.สพ.บุญญกฤช  ปิ่นประสงค์ ผอ.สคบ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากพญ.ชุลีพร  จิระพงษา นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค, พญ.ชรัฐพร  จิตรพีระ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, รศ.สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ, สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา  ลีฬหาพงศธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.สพ.ดร.ศิษฎ์  เปรมัษเฐียร, สพ.ญ.วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง, น.สพ.เขมพรรษ  บุญโญ, สพ.ญ.นพศร  เกื้อตะโก และสพ.ญ.หทัยทิพย์ วรรณกี้ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ทั้งหมดจำนวน 38 ท่าน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

762050

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์