ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดปากและเท้าเปื่อย ในสัตว์ชนิดโคนม ในท้องที่บ้านหนองแปลงแรด หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี