img036

คำนำ

บทนำ

แผนโรคปากและเท้าเปื่อย58

แผนปฏิบัติงาน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า PRRS นิปาห์

แผนโรคบรูเซลโลสิส โรค CAE โรค PPR58

แผนโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย58

แผนTB ในโคนม 58

แผนปฏิบัติงานโรคแอนแทรกซ์

แผนโรควัวบ้า (BSE)58

แผนดำเนินงานeiaที่เกิดโรคปี58

แผนดำเนินงาน DOURINE

แผนการดำเนินงานรักษาพยาบาลสัตว์และพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปี 58

โครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล (ปศุสัตว์ตำบล) ปีงบประมาณ 2557

แผนดำเนินงานกิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์ปี 58

แผนงานสัตวแพทย์พระราชทาน ปี 58

แผนการดำเนินงานปี 58

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

ปฏิทิน_ปศต.

ปฏิทิน_โครงการพัฒนานักระบาดวิทยา

ภาคผนวก