เรียน หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

      เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 279 ดังนี้

          1. หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 เพื่อใช้ในการดำเงินงานตาโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก

          2. ปศข. 1,2,4,5,7, 8, 9  งานและโครงการต่างๆ เพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 

          3. ปศข. 9 เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ฯ

 ดาวน์โหลด..