S 68681768

  

น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์และคณะ ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับอธิบดีและรองอธิบดี กรมปศุสัตว์

 

 

ที่มาของข้อมูล :: สำนักควมคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ // ฝ่ายบริหารทั่วไป