วันที่ 5 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2564 โครงการ R-FETPV เปิดการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา 1st Module 2021 รุ่นที่ 8 เป็นการจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ โดยมีนายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 7 ราย จากหน่วยงานอื่น 2 ราย และจากต่างประเทศ 7 ราย พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนจาก VLC FAORAP and USAID. โดยในวันเปิด 5 เม.ย. ได้รับเกียรติจาก Prof Mo Salman จาก Colorado State University บรรยายพิเศษเรื่อง Epidemiology in AnimalHealth- field vs academic and Epi for DiseaseControl.

Recc

ที่มา : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน การประชุมหารือ "โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสำรองเนื้อสุกร ครั้งที่ 2" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้แทนกรมการค้าภายใน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม และสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เพื่อหารือแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในวงจรการผลิตสุกรภายในประเทศรวมถึงการผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก โดยทาง ธกส.ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆของธนาคารที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ อาทิ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร และสินเชือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (Conteact Farming) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม T1509 ชั้น 15 อาคารทาวเวอร์ ธกส. สำนักงานใหญ่บางเขน

3181

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมขอคืนสถานภาพการนำเข้า-ส่งออกม้า สู่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU Commission) พร้อม นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 โดยมีเรื่องพิจารณาหารือการจัดทำ Roadmap towards AHS free status และแนวทางในการเตรียมขอคืนสภาพการนำเข้าและส่งออกม้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ในปัจจุบัน ของประเทศไทยนั้น สามารถกำจัด ควบคม ดูแล เฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จึงร่วมประชุมหารือขอคืนสถานภาพการนำเข้า-ส่งออกม้า สู่ประเทศในสหภาพยุโรป (EU Commission) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

2564 03 22 0001

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) , น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ (ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) และผู้แทนจากสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom

 การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังทราบข่าวการประกาศของไปรษณีย์ไทย สาขาราชเทวี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบุคลากรของไปรษณีย์ ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับกรมปศุสัตว์ เหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามมาตรการ ในเบื้องต้นของสำนักงานเลขานุการกรม และ กองสารวัตรและกักกัน ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ภายในกรมปศุสัตว์ , ดำเนินการปิดเครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศระบาย รวมทั้งจำกัดผู้นั่งรับประทานอาหาร 2 คนต่อ 1 โต๊ะ , การประสานงานแจ้งทุกหน่วยงาน เฝ้าดูอาการผู้ไปรับ-ส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ สาขาราชเทวี และเพิ่มความเข้มงวดในจุดตรวจคัดกรองให้มีการใส่ถุงมือ ลดการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าบริเวณกรมปศุสัตว์

 ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากร ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาราชเทวี ดังนี้ การตรวจสอบเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงของกรมปศุสัตว์จาก time line ของผู้ติดเชื้อ ,มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง , มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในโรงอาหารกรมปศุสัตว์ , การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคัดกรองโรค บุคลากร และผู้มาติดต่อกรมปศุสัตว์ เช่น การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ และข้อความเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

สถานการณโควด 19 ๒๑๐๓๒๕ 0

ที่มา http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/7443-2019-covid-25

         ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Training for Trainer การสอบสวนโรคตามหลักการทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามให้มีความรู้ที่ยั่งยืนในด้านระบาดวิทยาและการเป็นวิทยากรในอนาคต โดยมี น.สพ.บุญญกฤช  ปิ่นประสงค์ ผอ.สคบ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากพญ.ชุลีพร  จิระพงษา นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค, พญ.ชรัฐพร  จิตรพีระ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, รศ.สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ, สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา  ลีฬหาพงศธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.สพ.ดร.ศิษฎ์  เปรมัษเฐียร, สพ.ญ.วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง, น.สพ.เขมพรรษ  บุญโญ, สพ.ญ.นพศร  เกื้อตะโก และสพ.ญ.หทัยทิพย์ วรรณกี้ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ทั้งหมดจำนวน 38 ท่าน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

762050

ที่มา สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์