2

 

การประชุม KM Forum สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ประจำปี 2561

 

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยา ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 และการประชุม KM Forum ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสัตวแพทย์ จีรศักดิ์ พิพัฒนะพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 122 คน จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสอบสวนโรคระบาดสัตว์

 

1

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "นวัตกรรมเพื่อการจัดการศักยภาพบุคลากรสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0"

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561