เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

69/1 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 4163 

Call center 063 225 6888

ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.