เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

หนังสือเวียน

1.เรียนปศจ.

2.เรียนปศข.

 

ลิงค์แบบสอบถาม รับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การนำสุกร หรือหมูป่า เข้ามาเลี้ยงใหม่ พ.ศ. 2565 (dld.go.th)  (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2565)