เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

ปัจจุบันโรคอหิวาร์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever / ASF) มีการระบาดอย่างรุนแรงที่ประเทศจีนและเวียดนาม และมีโอกาสแพร่ขยายไปยังประเทศอื่นของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย โอกาสความอยู่รอดของวงการหมูไทย คือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือป้องกันกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าประเทศ ซึ่งมักจะมาจากรถขนส่งหมูที่เข้าออกต่างประเทศ เนื้อหมูและปลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และคนที่เดินทางไปประเทศที่ระบาด แล้วกลับมาเข้าฟาร์มที่เมืองไทยโดยไม่พักโรค เป็นต้น ส่วนการป้องกันระดับฟาร์ม ทุกฟาร์มจะต้องปฏิบัติตามกฏ "10 ข้อห้าม ป้องกันASF" อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคนี้ไม่ให้เข้าฟาร์มก่อนเป็นอันดับแรกและควรมีสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สื่อสารและให้ความรู้เรื้องASF ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกราย จะได้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ขยายเป็นวงกว้างเมื่อมีการระบาดของโรคในพื้นที่...และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับASF ฟาร์มควรดำเนินการตามมาตรการทั้ง 10 อย่างนี้ เพื่อเป็นการยกระระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพด้านการป้องกันโรคให้ดีขึ้น ได้แก่ 1.ใช้อาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีระบบมาตรฐานทั้งการผลิตและการป้องกันโรคของโรงงานที่ดี(แยกรถขนส่งอาหารตามสถานะฟาร์ม มีระบบพ่นยาฆ่าเชื้อรถที่เข้าออกโรงงาน เป็นต้น) 2.ทำอาหารเลี้ยงพนักงานฟาร์ม ป้องกันการนำเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูจากแหล่งอื่นเข้าไปทำกินในฟาร์ม 3.มีระบบป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะ เช่น รั้วฟาร์ม ตาข่ายกันนก/แมลง โปรแกรมกำจัดหนู เป็นต้น 3.มีระบบฆ่าเชื้อบุคคลโดยการอาบน้ำ เปลี่ยนชุดเข้าฟาร์ม และเปลี่ยนรองเท้าบู้ทก่อนเข้าเล้าหมูทุกหลัง 4.มีระบบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ด้วยตู้ฆ่าเชื้อ UV และเช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์ ก่อนนำเข้าฟาร์ม 5.มีระบบฆ่าเชื้อรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น บ่อดิ๊บล้อ โรงสเปรย์ จุดล้างรถ จุดจอดพักรถ เป็นต้น 6.มีเล้าขาย/จุดขายที่ฟาร์ม ตามผลิตภันฑ์ที่มีขาย เช่น จุดหย่านม จุดส่งแม่คัดทิ้ง จุดขายหมูขุน ควรแยกออกมาจากเล้าเลี้ยงอย่างน้อย 100ม. รถมารับหมูต้องล้าง ฆ่าเชื้อ และพักโรคตามกำหนดก่อนย้ายหมูขึ้นรถ 7.มีเล้าขายกลาง สำหรับส่งหมูให้ลูกค้าหมูขุนและแม่คัดทิ้ง หรืออาจเป็น จุดล้างรถกลาง(truck station) ฆ่าเชื้อรถที่ไปส่งหมูให้ลูกค้า กรณีไม่มีเล้าขายกลาง 8.กักโรคหมูทดแทนไว้ที่เล้ากักโรค(isolation) ห่างจากเล้าเลี้ยง 100ม. หรืออยู่นอกฟาร์ม เพื่อกักและตรวจโรคก่อนนำเข้าฝูง หรือ ควรมีการทดแทนตัวเองแบบปิดฝูง(Herd closure) 9.มีระบบน้ำบาดาล บ่อพักน้ำ และการบำบัดน้ำก่อนใช้ 10.มีการทำลายซาก รก โดยทิ้งในบ่อทิ้งซาก หรือทำระบบย่อยสลายซาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการจัดการของเสียของฟาร์ม ...ASF จะเข้าไทยเมื่อไหร่เราคาดเดาไม่ได้ ไม่ต้องกังวล ให้ใช้เวลาที่เหลือนี้ปรับปรุงฟาร์มของเราให้ดี.... ค่อยๆทำไป ทีละข้อ ถ้ายังไม่ครบ10ข้อที่ว่านี้ อย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่น มันจะเยอะและเหนื่อยเกินไป !!!! https://sites.google.com/site/eocasf/home/khaw-thi-keiywkhxng-khaw-cak-hnangsuxphimph/10khxptibatipheuxpxngkanrokhasfteriymwikxncadimiklawmeuxasfkheamathiy/10.jpg?attredirects=0 #ภารกิจพิชิตASF #10ข้อห้ามป้องกันASF Cr. CPF Swine Veterinary Service