เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

ข้อมูลสรุป จำนวนสุกรและเกษตรกรแบ่งตามความเสี่ยง ขนาดฟาร์มและ ตามรายเกษตรกร