โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2559 (World Rabies Day 2016)

ปศุสัตว์เขต 1-9

ปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แบบโปสเตอร์ "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก"

ขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2559 (WRD 2016) (16 ก.ย.59)

หนังสือถึงปศข.1-9 ปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนจัดสรรวัคซีน