Big cleaning day 61 ๑๙๐๓๐๒ 0019 

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2019

 

Untitled 2

 

 

ที่มาแหล่งข้อมูล :: ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

453195

 

453196 453197
453198 453199
453200 453201
453202 453203
453204 453205

 


  ที่มาของข้อมูล : นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน CPF Swine Veterinary Service