โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3 งวดที่ 1 พ ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ แบบรายงานผลการปฏิบัติการระดับเขต

หนังสือ

เรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

เรียนปศุสัตว์เขต ๑-๙

เรียนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด