ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคา, ตารางแสดงวงเงินราคากลางเผยแพร่ในเว็บไซต์

 

1.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ