ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ ขนาดตา 2 นิ้ว จำนวน 8,400 ม้วน

 

1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

2.ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ TOR

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย