(ระว่างวันที่ 16กรกฎาคม 2563ถึงวันที่ 21กรกฎาคม 2563เวลา 08.30-16.30น. สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลาง เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30วัน)