การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๙ รายการ