ซื้อยาทาแผล Povidone - lodine 10% ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร จำนวน 11,000 ขวด