เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube 

A- A A+

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กล่าวรายงาน

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคในประเทศไทย แต่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ จึงได้ออกมาตรการต่างๆ และยกระดับแผนเพื่อป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่การชะลอการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศที่เกิดการระบาด กำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพาหนะที่ข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย ตลอดจนทำหนังสือขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เสนอขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

โดยการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ตัวอย่าง เช่น ศูนย์แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ แขวงการทางแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ ที่ทำให้เกิดขึ้นเพื่อการป้องกันโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ขอขอบคุณแขวงการทางหนองคายในการอนุเคราะห์สถานที่จัดสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่ได้สนับสนุนการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์เพื่อร่วมกันป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย