ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร(ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2559)

อ่านรายละเอียด