02

 

กลุ่ม/ฝ่าย  เบอร์ติดต่อ  อีเมล
 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 4126  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ 4144 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก(ไข้หวัดนก) 4144 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน(โรคพิษสุนัขบ้า) 4144 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก 4161-3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง 4181-2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง 4132-3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสุกร 4163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 4141,4145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ 4114-6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (R-FETPV) 4143 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 4124 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 -งานสารบรรณ 4125-6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 -งานการเงินและงบประมาณ 4124 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 -งานจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุและครุภัณฑ์ 4123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 -งานบุคลากร 4126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 -งานอาคารและยานพาหนะ 4126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 -Call center 063-225-6888 -
 -แจ้งสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 096-301-1946 -
กลุ่มพัฒนาการจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ 4165

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

add

  Email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

laithai