pdf  การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อรองรับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

 

pdf  การมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์

 

pdf  พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

 

pdf  มาตรการควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก (1)

 

pdf  มาตรการควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก (2)