ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ เลขที่ วด.2/2566(สคบ.) ลว. 30 มกราคม 2565

  1. เอกสารประกวดราคา
  2. รายละเอียดคุณลักษณะ
  3. ตารางแสดงวงเงินกลาง