ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ

  1. ตารางแสดงราคากลาง
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะ