1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. รายงานแผนผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

    1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา
    2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

หนังสือนำส่ง แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบรายงาน...