เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทุกแห่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เรียน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3