รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ จำนวน  1 อัตรา