New icon

งวดที่ 1 ครั้งที่ 150 โอนจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานภูมิภาค 77 หน่วยงาน๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท และให้ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ๕๐๐,๐๐๐บาท

New icon

งวดที่ 1 ครั้งที่ 91 โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

New icon

งวดที่ 1 ครั้งที่ 90 โอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากเท้าเปื่อย

 

การโอนจัดสรรเพิ่มเติม โอนจากแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (อยู่ระหว่างการโอน)

การโอนจัดสรรเพิ่มเติมให้สำนักกฏหมาย (อยู่ระหว่างการโอน)

รายละเอียดโอนจัดสรรงบสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ62 (อยู่ระหว่างการโอน)

งวดที่ 1 ครั้งที่ 76 โอนแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

งวดที่ 1 ครั้งที่ 66 โอนให้หน่วยงานภูมิภาคเพื่อใช้ในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 60 โอนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในสุกร

งวดที่ 1 ครั้งที่ 52 โอนให้ ปศข.1-8 เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 49 โอนปม.เพิ่มเติมให้หน่วยงานภูมิภาค เพื่อใช้ในการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

งวดที่ 1 ครั้งที่ 48 โอนปม.เพิ่มเติม 2563 ให้สนง.ปศข.และสนง.ปศจ.เพื่อเป็นการใช้จ่ายในงานด้านสุขภาพภาพสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 43 โอนจัดสรร

งวดที่ 1 ครั้งที่ 41 โอนค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ เนื่องจากป่วยโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ

งวดที่ 1 ครั้งที่ 38 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 34 เพื่อดำเนินโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในกทม.

งวดที่ 1 ครั้งที่ 32 ค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 19 สนับสนุนงบประมาณค่าเวชภัณฑ์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 16 การโอนจัดสรรให้ ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 44,250 บาท

งวดที่ 1 ครั้งที่ 10 การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563