New icon

งวดที่ 1 ครั้งที่ 52 โอนให้ ปศข.1-8 เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์

New icon

งวดที่ 1 ครั้งที่ 43 โอนจัดสรร

New icon

งวดที่ 1 ครั้งที่ 41 โอนค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ เนื่องจากป่วยโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ

 

งวดที่ 1 ครั้งที่ 38 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 34 เพื่อดำเนินโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในกทม.

งวดที่ 1 ครั้งที่ 32 ค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 19 สนับสนุนงบประมาณค่าเวชภัณฑ์

งวดที่ 1 ครั้งที่ 16 การโอนจัดสรรให้ ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 44,250 บาท

งวดที่ 1 ครั้งที่ 10 การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563