ดาวน์โหลด >>โครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม

 

        รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม ที่ กษ0610.03/ว23153 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม เพื่อให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ดำเนินการ มีแนวทางในการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคในฟาร์มโคนม ตามโครงการฯเป็นแนวทางเดียวกัน โดยอาศัยหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ด้วยแบบประเมินแบบประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์( Good Agricultural Practices; GAP) หรือ กรณีฟาร์ม ยังไม่ผ่านการรับรองฟาร์มระดับ GAP ให้ใช้แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนม (Good Farming Management; GFM) นั้น
       สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม แนวทางในการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคในฟาร์มโคนม รายละเอียดดังนี้
- แบบประเมินแบบประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์( Good Agricultural Practices; GAP) ข้อที่ต้องประเมิน ได้แก่
    - ข้อ 1 (1.2.5, 1.3.3 และ 1.3.8)
    - ข้อ 2 (2.3, 2.4 และ 2.5)
    - ข้อ 3 (3.1 และ 3.2)
    - ข้อ 4 (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 และ 4.3.4)
    - ข้อ 5 (5.1 และ 5.2)
    - ข้อ 6 (6.2)
    - ข้อ 7 (7.3)
    - ข้อ 8 (8.2, 8.3 และ 8.5(8.5.10 และ 8.5.11)
    - ข้อ 9 (9.1,9.2 และ 9.3)
- แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนม (Good Farming Management; GFM)
    - ข้อ 1 (1.4, 1.6 และ 1.7)
    - ข้อ 2 (2.1)
    - ข้อ 3 (3.1)
    - ข้อ 4 (4.1)
    - ข้อ 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.6)
    - ข้อ 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 และ 6.5)
    - ข้อ 7 (7.2 และ 7.3)
    - ข้อ 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5)
    - ข้อ 9 (9.1 และ9.2)