เรียน    ปศุสัตว์เขต 1 – 9

ตามหนังสือ ที่ กษ 0610.03/1543 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กรมปศุสัตว์ได้มีการโอนจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 497 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปศุสัตว์เขตๆละ 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ และเวชภัณฑ์ เช่น ยาถ่ายพยาธิ วิตามิน แร่ธาตุ และให้สำนักงานปศุสัตว์เขตเตรียมความพร้อมบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือปศุสัตว์ในพื้นที่อพยพสัตว์ และช่วงฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ภายหลังน้ำท่วม นั้น

เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการแจ้งเตือนภัยสภาพภูมิอากาศว่า พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน พายุปาบึก (PABUK) ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติดังกล่าวและมีความเสียหายด้านสุขภาพสัตว์ ดังนั้น สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จึงขอให้ท่านสำรวจวัสดุ เวชภัณฑ์คงเหลือในปัจจุบันจาการจัดซื้อ รวมทั้งวัสดุ เวชภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจาก สคบ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้านสุขภาพสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย โดยส่งมายังกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สคบ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562  ราละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก


กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
โทร 02 653 4444 ต่อ 4114 - 4115
 
download icon